Πολιτική Απορρήτου

Όροι χρήσης εξ’ αποστάσεως εκπαιδευτικών εφαρμογών

1. Η εταιρεία Εκπαιδευτικός Όμιλος Αλιμπινίσης (στο εξής «Φροντιστήρια Αλιμπινίσης» ή «Εταιρεία») παρέχει υπηρεσίες εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης μέσω της χρήσης ηλεκτρονικών εφαρμογών. Η χρήση των υπηρεσιών εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης και των σχετικών ηλεκτρονικών εφαρμογών υπόκειται στους παρόντες Όρους Χρήσης, όπως ισχύουν σε κάθε χρονική στιγμή, οι οποίοι αποτελούν και τη συμφωνία μεταξύ της Εταιρείας και κάθε προσώπου που κάνει χρήση των υπηρεσιών και των εφαρμογών αυτών. Η με οποιονδήποτε χρήση των υπηρεσιών εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης και των σχετικών εφαρμογών, δηλώνει την ανεπιφύλακτη αποδοχή από το χρήστη των Όρων Χρήσης, όπως ισχύουν σε κάθε χρονική στιγμή.

2. Περιγραφή υπηρεσιών

• Παροχή εξ’ αποστάσεως εκπαιδευτικών μαθημάτων, σύμφωνα με το πρόγραμμα σπουδών, τις μεθόδους εκμάθησης, τα πρότυπα ποιότητας και τους τρόπους υλοποίησης που έχει σε εφαρμογή η Εταιρεία.
• Εξ’ αποστάσεως διδασκαλία της ύλης σε κάθε τάξη της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (Γυμνάσιο, Λύκειο) από εξειδικευμένους καθηγητές ανά τάξη.
• Δωρεάν πρόσβαση στις πλατφόρμες διαδικτυακής εκπαίδευσης της οποίας κάνει χρήση κάθε φορά η Εταιρεία για την παροχή των εκπαιδευτικών υπηρεσιών.
• Πρόσβαση σε πλατφόρμα online assessment (π.χ. quiz πολλαπλής επιλογής, online διαγωνίσματα και προσομοιώσεις εξετάσεων).
• Πρόσβαση σε πλατφόρμα για παρακολούθηση των επιδόσεων των μαθητών, των απουσιών και άλλων εκπαιδευτικών στοιχείων.
• Ηλεκτρονική πρόσβαση στο υλικό/σημειώσεις/βιβλία που χρησιμοποιούνται για τη διδασκαλία-κατανόηση-εξάσκηση της ύλης.

3. Πληροφορίες, Περιεχόμενο και Συνοδευτικό Υλικό Υπηρεσιών

3.1. Τα στοιχεία, οι πληροφορίες και το υλικό που εμφανίζονται ή αναπαράγονται ή εκτελούνται ή διατίθενται στα πλαίσια των εκπαιδευτικών υπηρεσιών ή μέσω των σχετικών εφαρμογών (συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά κειμένων, σχεδιασμού, γραφικών, λογότυπων, εικονιδίων, εικόνων, ηχητικών κλιπ, βίντεο, διαγραμμάτων ύλης, εκπαιδευτικών συνόψεων, παρουσιάσεων, υποδειγμάτων ασκήσεων, εκπαιδευτικού υλικού κάθε είδους κ.ο.κ.) – στο εξής «Περιεχόμενο» – αποτελούν αποκλειστική ιδιοκτησία του κατόχου τους (της Εταιρείας ή/και των δικαιοπάροχών της ή/και των συνεργατών της) και προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα, εμπορικά σήματα και τη λοιπή ισχύουσα νομοθεσία. Χωρίς την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση της Εταιρείας ή του κατόχου των δικαιωμάτων δεν μπορείτε να μεταβιβάσετε, αναπαραγάγετε, διανείμετε, τροποποιήσετε, εμφανίσετε, εκτελέσετε δημοσίως, προετοιμάσετε παράγωγα έργα, αναδημοσιεύσετε ή χρησιμοποιήσετε με άλλο τρόπο οποιοδήποτε Περιεχόμενο με οποιονδήποτε τρόπο για οποιονδήποτε σκοπό.
3.2. Με την πρόσβασή σας στις προσφερόμενες εκπαιδευτικές υπηρεσίες η Εταιρεία σας χορηγεί ένα μη αποκλειστικό, αμεταβίβαστο, προσωπικό, περιορισμένο δικαίωμα πρόσβασης και χρήσης του Περιεχομένου της παραγράφου 3.1. αποκλειστικά και μόνο για την εκτέλεση των προσφερόμενων από την Εταιρεία υπηρεσιών. Αυτή η άδεια σε καμία περίπτωση δεν αποτελεί μεταβίβαση δικαιωμάτων στο Περιεχόμενο και δεν απονέμει οποιοδήποτε άλλο δικαίωμα στο χρήστη πλην των αναφερόμενων στους παρόντες όρους.

4. Εγγραφή Χρήστη

4.1. Για να κάνει χρήση των υπηρεσιών ένας χρήστης πρέπει να πραγματοποιήσει εγγραφή επικοινωνώντας με την Εταιρεία με κάποιους από τους διαθέσιμους τρόπους. Για την εγγραφή του χρήστη θα πρέπει να προηγηθεί διά ζώσης συνάντηση μεταξύ των εκπροσώπων της Εταιρείας και του χρήστη ή/και του κηδεμόνα του, η οποία πραγματοποιείται με ευθύνη της Εταιρείας. Ακολούθως, ο χρήστης λαμβάνει οδηγίες για την εγγραφή του στις παρεχόμενες εφαρμογές εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης. Για τη δημιουργία του λογαριασμού απαιτείται η παροχή όλων των πληροφοριών που καθορίζονται κάθε φορά από τα Εταιρεία, την ακρίβεια και ορθότητα των οποίων εγγυάται ο χρήστης.
4.2. Για την εγγραφή, τη δημιουργία λογαριασμού και την πρόσβαση και χρήση των υπηρεσιών εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης και των σχετικών εφαρμογών, ο χρήστης πρέπει να είναι άνω των δέκα οκτώ (18) ετών ή σε διαφορετική περίπτωση θα πρέπει να λάβει την απαραίτητη συναίνεση από τον έχοντα/ τους έχοντες τη γονική μέριμνα αυτού.
4.3. Η εγγραφή απαιτεί από τον χρήστη (1) να δηλώσει συμφωνία με τους παρόντες Όρους Χρήσης, (2) να παράσχει στοιχεία επικοινωνίας και στοιχεία ταυτοποίησης, καθώς και τα λοιπά στοιχεία που αναφέρονται κατά την διαδικασία εγγραφής, κατά την απόλυτη διακριτική ευχέρεια της Εταιρείας. Ο χρήστης είναι υπεύθυνος για όλες τις δραστηριότητες που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο του λογαριασμού. Ο χρήστης είναι υπεύθυνος για τη διατήρηση της εμπιστευτικότητας του λογαριασμού και του κωδικού πρόσβασής του και για τον περιορισμό της πρόσβασης στο λογαριασμό του.
4.4. Η Εταιρεία μπορεί να τερματίσει το λογαριασμό σας και να αρνηθεί οποιαδήποτε και κάθε τρέχουσα ή μελλοντική χρήση της υπηρεσίας ή οποιουδήποτε τμήματος αυτής εάν, μεταξύ άλλων, εύλογα κρίνει, κατά την διακριτική της ευχέρεια, ότι χρησιμοποιείτε το λογαριασμό σας με τρόπο που δεν επιτρέπεται από τους παρόντες Όρους Χρήσης.
4.5. Είστε υπεύθυνοι για την απόκτηση πρόσβασης στο διαδίκτυο και τις ηλεκτρονικές εφαρμογές για την παροχή των υπηρεσιών (η πρόσβαση μπορεί να περιλαμβάνει χρεώσεις τρίτων όπως υπηρεσία παροχής internet ή χρεώσεις χρόνου ομιλίας). Επιπλέον, πρέπει να διαθέτετε όλο τον εξοπλισμό που είναι απαραίτητος για την πρόσβαση στο διαδίκτυο και τις ηλεκτρονικές εφαρμογές και είστε υπεύθυνοι για αυτόν.

5. Υποχρεώσεις Χρήστη

5.1. Απαγορεύονται ρητά η χρήση, η διακίνηση, η μεταβίβαση, η αναπαραγωγή ή αναδημοσίευσή, ολική ή μερική, με οποιοδήποτε μέσο, ηλεκτρονικό ή έντυπο, από τον Χρήστη χωρίς τη γραπτώς προηγηθείσα άδεια της Εταιρείας του Περιεχομένου των εκπαιδευτικών υπηρεσιών. Κατ’ εξαίρεση, επιτρέπεται στον Χρήστη η αποκλειστικά προσωπική χρήση του Περιεχομένου με σκοπό τη μελέτη για εκπαιδευτικούς σκοπούς και την εκτέλεση των εκπαιδευτικών υπηρεσιών μέσα στα πλαίσια αυτών. Τέτοια χρήση δεν σημαίνει ότι παραχωρούνται καθ’ οιονδήποτε τρόπο δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας. Σημειώνεται ότι η παροχή Περιεχομένου και εκπαιδευτικού υλικού λαμβάνει χώρα για κάθε Χρήστη ατομικά και οι Χρήστες δεν επιτρέπεται να διανέμουν ή να μοιράζονται το εκπαιδευτικό υλικό και εν γένει το Περιεχόμενο των εκπαιδευτικών υπηρεσιών με οποιονδήποτε τρίτο, συμπεριλαμβανομένων άλλων Χρηστών. Σε κάθε περίπτωση το Περιεχόμενο διατίθεται με ένδειξη προέλευσης από την Εταιρεία και δεν επιτρέπεται, υπό οποιεσδήποτε περιστάσεις, η αλλοίωση ή η απαλοιφή της ένδειξης προέλευσης του Περιεχομένου.
5.2. Απαγορεύεται αυστηρά η οποιαδήποτε επεξεργασία του Περιεχομένου των εκπαιδευτικών υπηρεσιών και των σχετικών εφαρμογών, συμπεριλαμβανομένων ιδίως της αποσυμπίλησης (decompilation) του λογισμικού που περιλαμβάνεται σε αυτές ή την καθ’ οιονδήποτε τρόπο επεξεργασία του πηγαίου τους κώδικα όπως επίσης και των βάσεων δεδομένων, ανεξαρτήτως αν έχει χορηγηθεί ή όχι πρόσβαση και περιορισμένη άδεια χρήσης σε αυτές. Σε περίπτωση που οι χρήστες έχουν πρόσβαση σε υπηρεσίες streaming media, απαγορεύεται αυστηρά η με οποιαδήποτε τεχνική μέθοδο αποθήκευση του stream σε τοπικά μέσα κάθε μορφής, εν όλω ή εν μέρει, στην ίδια ή σε άλλη μορφή αρχείου ήχου ή εικόνας (π.χ. wav, wma, mp3, mpeg κλπ.) που υπάρχει σήμερα ή θα εφευρεθεί στο μέλλον, χωρίς την έγγραφη προηγηθείσα ρητή άδεια της Εταιρείας.
5.3. Ο Χρήστης απαγορεύεται ρητώς να προχωρά στην καταγραφή, αντιγραφή, ηχογράφηση ή βιντεοσκόπηση των εκπαιδευτικών παρουσιάσεων, μαθημάτων ή παραδόσεων και εν γένει οποιασδήποτε δραστηριότητας ή υλικού διατίθεται και παρουσιάζεται στα πλαίσια των εκπαιδευτικών υπηρεσιών, εν όλω ή εν μέρει, χωρίς την έγγραφη προηγηθείσα ρητή άδεια της Εταιρείας και των λοιπών προσώπων που συμμετέχουν σε αυτές, συμπεριλαμβανομένων των καθηγητών και των λοιπών Χρηστών. Περαιτέρω, οι Χρήστες απαγορεύεται αυστηρά να διανέμουν ή να μοιράζονται τέτοιες καταγραφές, αντιγραφές, ηχογραφήσεις ή βιντεοσκοπήσεις με οποιονδήποτε τρίτο, συμπεριλαμβανομένων άλλων Χρηστών ή να αναπαράγουν ή να αναδημοσιεύουν, ολικά ή μερικά, το υλικό αυτό, με οποιοδήποτε μέσο, ηλεκτρονικό ή έντυπο.
5.4. Ο Χρήστης αναγνωρίζει και δεσμεύεται ότι θα σέβεται τους παρόντες όρους χρήσης, καθώς και τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς και θα κάνει χρήση των υπηρεσιών αποκλειστικά μέσα στα όρια αυτών και σύμφωνα με τις ειδικότερες οδηγίες της Εταιρείας. Ο Χρήστης θα ευθύνεται έναντι της Εταιρείας για οποιαδήποτε ζημία της λόγω κακής ή αθέμιτης χρήσης των υπηρεσιών και των εφαρμογών, καθώς και χρήσης κατά παράβαση των όρων χρήσης και των ισχυόντων νόμων και κανονισμών.

6. Χρήση Υπηρεσιών Τρίτων

6.1. Στα πλαίσια της παροχής των εκπαιδευτικών υπηρεσιών ενδέχεται να απαιτείται η χρήση υπηρεσιών ή εφαρμογών τρίτων παρόχων μη σχετιζόμενων με την Εταιρεία. Ο Χρήστης αποδέχεται ότι η τυχόν χρήση τέτοιων υπηρεσιών ή εφαρμογών γίνεται αποκλειστικά με τους όρους και τις προϋποθέσεις που επιβάλλουν οι τρίτοι πάροχοι και η Εταιρεία δεν δύναται και δεν εγγυάται τη χρήση, καταλληλότητα, διαθεσιμότητα ή τους όρους τέτοιων υπηρεσιών ή εφαρμογών. Ο χρήστης αναγνωρίζει, κατανοεί και αποδέχεται ότι η Εταιρεία δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη σε σχέση με τις υπηρεσίες και τις εφαρμογές αυτές.

7. Περιορισμός ευθύνης

7.1. Εκτός αν άλλως προβλέπεται ρητά στους παρόντες όρους χρήσης ή από τη νομοθεσία, η Εταιρεία δεν προβαίνει σε οποιαδήποτε δήλωση ή εγγύηση και δεν προσφέρει άλλους όρους και προϋποθέσεις, ρητά ή άρρητα, που σχετίζονται με τη χρήση των εκπαιδευτικών της υπηρεσιών.
7.2. Η Εταιρεία παρέχει τις εκπαιδευτικές υπηρεσίες «ως έχουν» και σύμφωνα με το πρόγραμμα, υλικό, γνώση και εμπειρία που διαθέτει και δεν προβαίνει σε καμία δήλωση και δεν αναλαμβάνει καμία εγγύηση σχετικά με την επάρκεια, καταλληλότητα ή αρτιότητα των υπηρεσιών αυτών πέρα από το περιεχόμενο αυτών που γνωστοποιείται στον Χρήστη. Ιδίως η Εταιρεία δεν αναλαμβάνει καμία εγγύηση και καμία ευθύνη για την επάρκεια, καταλληλότητα, αρτιότητα και αποτελεσματικότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών σε σχέση με την προσωπική κατάσταση των Χρηστών. Η Εταιρεία αναλαμβάνει εύλογες προσπάθειες ώστε να εξασφαλίζει την πρόσβαση στις υπηρεσίες και το επίπεδό τους, αλλά δεν εγγυάται ότι η πρόσβαση σε αυτές από τεχνικής απόψεως θα είναι αδιάλειπτη, χωρίς σφάλματα και ασφαλής και ότι το Περιεχόμενο θα είναι ορθό, ακριβές, επαρκές, χρήσιμο, έγκαιρο και αξιόπιστο ή με άλλο τρόπο πλήρες.
7.3. Η Εταιρεία, οι υπάλληλοί της, οι συνεργάτες της ή άλλοι αντιπρόσωποί της δεν έχουν καμία ευθύνη, υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, για όποιες άμεσες, επακόλουθες, παρεμπίπτουσες, έμμεσες, ειδικές ζημίες ή έξοδα ή χρηματικές ποινές και οποιωνδήποτε αξιώσεων τρίτων μερών προκύψουν από ή σε σχέση με την χρήση, την αντιγραφή ή την παρουσίαση αυτής των υπηρεσιών της ή των σχετικών εφαρμογών ή του Περιεχομένου της ή οποιασδήποτε άλλης συνδεδεμένης υπηρεσίας τρίτου, ανεξαρτήτως εάν η Εταιρεία είχε ενημερωθεί, γνώριζε ή έπρεπε να γνωρίζει αυτή την πιθανότητα.

8. Μεταβολές στους Όρους Χρήσης

8.1. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλλει ή να τροποποιεί τους εφαρμοστέους όρους και προϋποθέσεις για τη χρήση των εκπαιδευτικών υπηρεσιών της και των σχετικών εφαρμογών της σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή. Τέτοιες αλλαγές, τροποποιήσεις, προσθήκες ή διαγραφές στους όρους και τις προϋποθέσεις της χρήσης και των υπηρεσιών θα τίθενται σε ισχύ άμεσα από τη γνωστοποίησή τους, η οποία μπορεί να δοθεί με κάθε μέσο συμπεριλαμβανομένης, αλλά όχι περιοριστικά, της θέσης καινούργιων όρων και προϋποθέσεων με ηλεκτρονικά μέσα. Κάθε χρήση της ιστοσελίδας κατόπιν τέτοιας αλλαγής ή τροποποίησης θα θεωρείται ότι αποτελεί αποδοχή εκ μέρους σας τέτοιων αλλαγών, τροποποιήσεων, προσθηκών ή διαγραφών.
8.2. Η χρήση των εκπαιδευτικών υπηρεσιών και των σχετικών εφαρμογών υπόκειται στους Όρους Χρήσης που ισχύουν τη στιγμή που γίνεται η χρήση. Ο χρήστης θα πρέπει περιοδικά να ελέγχει τους Όρους Χρήσης, ώστε να ενημερώνεται για το περιεχόμενό τους και είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την ενημέρωσή του αυτή.

9. Εφαρμοστέο Δίκαιο και Δικαιοδοσία

Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης και κάθε τροποποίησή τους διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο. Για κάθε διαφορά που τυχόν προκύψει από την παρούσα συμφωνία και η οποία δεν μπορεί να επιλυθεί εξωδίκως αρμόδια ορίζονται τα καθ’ ύλη δικαστήρια των Αθηνών. Όλα τα δικαιώματα και τα ένδικα μέσα σύμφωνα με τους όρους χρήσης είναι σωρευτικά και δεν αποκλείουν άλλα δικαιώματα και ένδικα μέσα που προβλέπονται από το νόμο ή από άλλη συμφωνία.